Đối với Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe 247: Khách hàng vui lòng đặt lịch trước tối thiểu 02 (hai) giờ trước thời gian mong muốn sử dụng dịch vụ.

Đối với Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo giờ: Khách hàng vui lòng đặt lịch trước tối thiểu 01 (một) ngày trước thời gian mong muốn sử dụng dịch vụ.